ДЕКЛАРАЦИЯ

от Ръководството на АСЕНКО – Пловдив за политикатапо качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд
Способността на всяка фирма да удовлетвори изискванията и очакванията на всичките си клиенти е в основата на нейните успехи. Това може да стане чрез ефективно управление на процесите, оказващи влияние върху качеството и хармонизация между основните фактори: персонал,продукти,здравословни и безопасни условия на труд, печалби. Хармонизацията между тях е възможна с изграждането, внедряването и функционирането на Интегрирана Система за управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд, основана на принципите, заложени в БДС ENISO 9001:2008,БДС ENISO14001:2005 и OHSAS 18001:2007. Прилагането на Интегрирана Система за управление, основана на процесния подход, е най-важното средство за постигане на целите,свързани с осигуряване на качеството, здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда.
Цел на провежданата от фирмата политика по качеството е извършване на услуги в областта на професионалното комплексно почистване на сгради, които да съответстват на изискванията на клиентите и да удовлетворяват очакванията им.
В дейността на фирмата е заложен стремеж към постоянно подобряване на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги при осигурени здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда, цялостно и в срок изпълняване на договорите на нашите клиенти при точно спазвоне на изискванията, заложени в тях и описани в документите на Интегрираната Система за Управление на качеството, околната среда и здравословни и безопасни условия на труд.
Анализите на резултатите на процесите на управление, както и обратната връзка от клиентите, стават изисквания за цялостната дейност на всички нива във фирмата.
В условията на пазарна икономика и силна конкуренция фирмата цели повишаване удовлетвореността на клиента. Нашето непоколебимо желание е да завоюваме доверието на клиентите. То се гради върху ясна политика и планирана стратегия.
Всеки клиент има право да предприема проверки на прилаганата Интегрирана Система за Управление.

За да се извършват услугите на възможно най-добро ниво фирмата предоставя необходимите ресурси,в т.ч. и ресурсите за обучение, подобряване на квалификацията и условията за безопасна работа. Нашите усилия са насочени към:

  • Създаване на условия на труд при минимален риск за инциденти по време на работа, с предпоставки за физическо, психическо и социално благополучие на персонала на фирмата, подизпълнителите и други свързани с дейността лица;
  • Завишаване на изискванията по отношение опазването здравето, на работещите и осигуряването на тяхната безопасност;
  • Прилагане на принципа на превантивност чрез предприемане на мерки за предотвратяване/недопускане на професионални рискове, пораждащи инциденти при стриктно спазване на разработения план за безопасност и здраве, на изискванията на разработените процедури по ЗБУТ, наOHSAS 18001 и българското законодателство. Разработване, внедряване и спазване;
  • Поддържане на ефективна ИСУ, съгласно ΕΝISO 9001, ΕΝISO14001 и BSOHSAS 18001,като гаранция за уважението ни към клиентите и за трайното ни присъствие на пазара.

Политиката на фирмата по качеството, ОС и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд се довежда до знанието на целия персонал чрез системата на обучение, елементи от оформлението на работната среда и специално планирани и провеждани процедури.
Ръководството подкрепя усилията на всеки, който се стреми към повишаване на знанията, квалификацията и качеството на своя труд.
Разбирането и споделянето на политиката на фирмата означава стриктно изпълнение на изискванията на прилаганата интегрирана система по управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд и всеки съобразно правата и отговорностите си да допринася за изпълнението й.
За нейното постигане ръководството ще работи целенасочено чрез осигуряване на необходимите ресурси за решаване на задачите, посочени в протоколите от прегледите от ръководството на интегрираната система за управление.Ако условията на договора с клиента съдържат изисквания,които не се обезпечават от прилаганата във фирмата ИСУ или не се възприемат от него, във фирмата ще бъдат разработени и прилагани специални процедури за обезпечаване на договорените изисквания.
С оглед разширяването на съществуващите и намиране на нови пазари фирмата залага на квалифициран персонал,съвременни технологии, машини и екологични препарати на водещи фирми.
Провеждане на съвременна политика и процесен подход при управлението на качеството и прилагането на ИСУ е най-важното средство за постигане на целите по качеството, ОС и ЗБУТ.
Политиката по качеството на фирмата се довежда до знанието на целия персонал чрез системата на обучение, елементи от оформление- то на работната среда и специално планирани и провеждани процедури.
Ръководството подкрепя усилията на всеки, който се стреми към повишаване на квалификацията и качеството на своя труд.
Разбирането и споделянето на политиката на фирмата означава стриктно изпълнение на изискванията на прилаганата ИСУ. За нейното постигане ръководството ще работи целенасочено чрез решаване на задачите, посочени в протоколите от прегледите от ръководството на ИСУ.
Като управител на фирма АСЕНКО, декларирам личното си участие и отговорност в обявената в декларацията политика по качеството, околната среда и осигуряване на ЗБУТ.

Управител на АСЕНКО: АСЕН КОПАРАНСКИ
01.02.2016г.

АСЕНКО 2014*
гр. Пловдив 4000, ул. К. Величков 2, БЦ РИЛОН вх Б, ет 2; Тел: 032 63 08 29 Факс: 032 62 72 26; Тел: 0700 10 230*